Projekt MA21

Zdůvodnění potřeby projektu

Start Místní agendy 21 v Mikroregionu Podralsko"

Snahou samospráv obcí MRG Podralsko je co nejvíce komunikovat s občany a subjekty z MRG, s cílem podnítit jejich zájem na pravidelných zapojeních do rozhodování při přijímání rozvojových opatření či při podpoře rozvojových projektů realizovaných v území MRG. Řešení historicky nashromážděných složitých problémů není v Podralsku jednoduchou záležitostí. Proto starostové potřebují úzkou spolupráci s občany, potřebují znát nejen jejich názory, ale také s nimi připravovat taková řešení, která obstojí před touto generací i před generacemi dalšími. Je nutné nacházet řešení, která si občané a subjekty vezmou za své a budou je spolurealizovat. Způsoby takovéhoto postupu odpovídají požadavkům místní Agendy 21. Jsou v souladu i s principy udržitelného rozvoje (demokratičnost, preventivní přístupy, mezigenerační zodpovědnost, zvyšování kvality života).

Historické okolnosti přerušily kontinuitu původního rozvoje mnoha lokalit v oblasti Podralska. V poslední době zde občané nově zapouští „své kořeny" a budují si citovou vazbu k tomuto území. Postup je pozvolný. Snahou místních samospráv je hodnotit své záměry a projekty nejen z hlediska odborného, ale i nejrůznějšími formami o nich informovat veřejnost a zjišťovat názory občanů. Přesto se jeví tyto dosavadní aktivity jako nedostatečné. Vedení obcí mikroregionu Podralsko je odhodláno systematickým trpělivým postupem nejen pomáhat prohlubovat vztah občanů k místnímu prostoru, ale také zkvalitňovat svůj vlastní výkon správy věcí veřejných, tj. zlepšovat práci místních samospráv i orgánů státní správy, včetně rozvíjení mikroregionu ve spolupráci s občany a to dle strategických rozvojových dokumentů postavených na základech udržitelného rozvoje tohoto mikroregionu. Proto se vedení mikroregionu již před několika lety začalo zajímat o místní Agendu 21 a o principy udržitelného rozvoje.

Na základě toho, se mikroregion již v roce 2003 přihlásil do Národní sítě zdravých měst ČR, a to do pozice pozorovatel, se zájmem o přejímání zkušeností členů NSZM při zavádění MA21 do praxe. Problémem je však nedostatek finančních prostředků, které má mikroregion k dispozici na provádění již konkrétních aktivit, jež pomáhají k upevňování myšlenek, zásad a principů udržitelného rozvoje a MA21 v denním životě mikroregionu. Také není jednoduché nalézt vhodnou osobu, se znalostmi o místní Agendě 21, o udržitelném rozvoji a se zkušenostmi strategického plánování, do pozice koordinátora MA21 pro území celého mikroregionu. Proto je mikroregion v zavádění MA21 již delší dobu na pomyslné startovací čáře. Stávající vedení mikroregionu věří, že finanční prostředky, které nyní MŽP ČR uvolňuje formou grantů z Phare Revolving na podporu zavádění a zkvalitňování místních Agend 21, mu mohou pomoci aktivně postoupit v této problematice kupředu. Zpracovaný projekt předkládá jednotlivé kroky, pomocí nichž chce MRG Podralsko aktivně nastartovat proces místní Agendy 21 pro celé své území a to tak, aby za dobu jednoho roku mohl prokázat kvalitativní posun v zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe mikroregionu, tj. kvalitativní posun v procesu MA21. Snahou je zlepšení a obhájení kategorie „D" dle kritérií hodnocení MA21.

Cílové skupiny, tj. partneři projektu a způsob zapojení

 

Veřejná správa

Veřejná správa je nositelem MA21. Nemusí být, ale většinou ona bývá iniciátorem realizace procesu MA21. Je vhodné, aby se do procesu MA21 aktivně zapojily všechny samosprávy z dotčeného území. V případě MRG Podralsko zástupci obcí průběžně projednávají svá stanoviska k MA21 (viz. zápisy z jednání mikroregionu: 14.02.07 v Zákupech první odborné seznámení se s MA21; 06.12.07 v Mimoni - zde mj. a) o dlouhodobém členství v Národní síti zdravých měst ČR, kde je Mikroregion Podralsko evidován jako zájemce o MA21, b) zástupci obcí byli vyzváni k účasti na exkurzi k problematice MA21 na Drahanskou vrchovinu; 14.02.08 podána zpráva člen předsednictva Mikroregionu Podralsko panem Lukavcem o uskutečněné exkurzi a o poznatcích a zkušenostech MRG Drahanská vrchovina s MA21. Deklaraci k MA21 se chystá MRG Podralsko přijmout na své členské schůzi ve Velkém Grunově dne 17. 04.08. Vytvořená organizační struktura MA21 a komunikační systém v rámci procesu MA21 pro MRG Podralsko (viz. dále kapitola 3) zajistí nejen předávání informací, ale i aktivní spolupráci a zapojování samospráv i orgánů státní správy MRG Podralsko při realizaci jednotlivých kroků tohoto procesu.

Podnikatelské subjekty

Neopomenutelnou skupinou aktérů v rámci procesu MA21 jsou podnikatelské subjekty se sídlem na území MRG Podralsko. Lze je rozdělit na dvě základní skupiny:

- podnikatelské subjekty (dle OKEČ) a to převážně z hlediska zajišťování zaměstnanosti v území,

- osoby samostatně výdělečně činné coby nositelé zdejších tradičních řemesel či nových živností a výrobků.

Tyto subjekty budou do procesu zapojeny hned od prvopočátku tím, že budou individuelně osloveni za účelem spolupráce. Jimi vybraní zástupci budou v řídící skupině MA21. I pro podnikatelské subjekty platí, že budou pomocí vytvořeného organizačního a komunikačního systému (viz. dále kapitola 3), neustále informováni a vyzýváni k aktivní spolupráci při řešení jednotlivých kroků procesu MA21.

Nestátní neziskové organizace

Ne všechny aktivity, které je nutné v rámci udržitelného rozvoje provést, se odehrávají na bázi podnikání či na bázi výkonu správy věcí veřejných. Mnoho potřebných aktivit je závislých na dobrovolném výkonu jedinců či organizovaných skupin občanů, tj. na nestátních neziskových organizacích. Škála takto vykonávaných činností je široká. Široké je spektrum těmito činnostmi zasažených subjektů a prvků, a to nejen lidské společnosti, ale i prostředí v němž se rozvoj odehrává. Proto budou hned v úvodu procesu MA21 vyzvány všechny NNO sídlící na území MRG Podralsko ke spolupráci. Bude aktualizována jejich databáze a v rámci celého procesu MA21 budou opět pomocí vytvořeného organizačního a komunikačního systému (viz. dále kapitola 3), neustále informováni a vyzýváni k aktivní spolupráci při řešení jednotlivých kroků tohoto procesu. Jimi vybraní zástupci budou v řídící skupině MA21.

Široká veřejnost

Cílem projektu je nejen nastartovat proces MA21, ale také podnítit zájem občanů MRG Podralsko o jejich pravidelné zapojování se do rozhodování týkajících se rozvoje mikroregionu. Projekt sleduje prohloubení vztahu občanů ke zdejšímu prostoru a zlepšení kvality života v MRG Podralsko. Bez aktivní spolupráce veřejnosti nelze předpokládat, že po ukončení projektu, bude realizace udržitelného rozvoje v praxi mikroregionu stoprocentně efektivní. Proto bude v rámci projektu osloveno celé spektrum veřejnosti. Žádné její skupiny nebudou preferovány, ani diskriminovány. Udržitelný rozvoj mikroregionu se týká všech jeho občanů. Oslovení veřejnosti budou vedena nejen přes nově zřízený webový portál MA21 MRG Podralsko (viz. dále kapitola 3), ale i přes místní tisková media, přes plakátovací plochy, přes úřední desky, pomocí informačních letáků, případně brožur či pomocí obecních rozhlasů.

Výstupy projektu

 

Založení a práce Řídící skupiny MA21 pro MRG Podralsko

Tato skupina může být i základem Rad udržitelného rozvoje při ORP. Tyto poradní orgány mohou v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. zřídit starostové obcí s rozšířenou působností. Složení těchto rad udržitelného rozvoje může být libovolné dle možností a potřeb území ORP. Tým znalý problematiky místního udržitelného rozvoje (MA21) je přínosem pro práci těchto rad UR.

Práce politika MA21 v MRG Podralsko

Ustanovení pozice politika a identifikace rozsahu jeho působení.

Práce koordinátora MA21 v MRG Podralsko

Ustanovení pozice koordinátora a identifikace rozsahu jeho činností.

Práce webmastra pro MA21 ve spolupráci s webmastry subjektů MRG Podralsko

Ustanovení pozice webmastra. Identifikace rozsahu jeho činností a spolupráce s webmastry subjektů zapojených do MA21 v mikroregionu.

Vytvoření informačního systému o MA21 v MRG Podralsko

Vytvořen samostatný webový portál pro MRG Podralsko, jehož nedílnou součástí je MA21. Vytvořen systém poskytování informací o aktivitách MA21 v mikroregionu pomocí internetu.

Vytvoření komunikačního systému funkčního pro MA21 v MRG Podralsko

V rámci internetového informačního systému zřízeno diskusní fórum.

Aktualizovaná databáze podnikatelských subjektů a NNO v MRG Podralsko

Vznik seznamu aktuálních kontaktů na všechny subjekty v mikroregionu, včetně kontaktů na místní samosprávy a jimi zřízené organizace.

Provedení dotazníkového šetření

Výsledky tohoto šetření budou sloužit jako vstupní informace o kvalitě života v obcích MRG na pomyslné startovací čáře v procesu MA21. S nimi budou srovnávány výsledky budoucích hodnocení úspěchů či neúspěchů v procesu MA21 a v procesu monitorování udržitelného rozvoje MRG Podralsko. Je počítáno s 1000 zpětnými reakcemi respondentů.

Zorganizování diskuse s veřejností na téma Obnovy těžby uranu v MRG Podralsko

Výsledky diskuse budou respektovány při dalším rozhodování místních samospráv spojených s touto problematikou.

Uspořádání odborného semináře na aktuální téma udržitelného rozvoje v MRG Podralsko

Touto aktivitou je sledováno utužení vzájemné spolupráce všech tří sektorů a to nejen při přípravě semináře, ale především při jeho průběhu. Seminář dává prostor pro vzájemné informování se a předávání si zkušeností v oblasti dané tématiky, dává prostor pro vytvoření vzájemného konsenzu nad řešením problematiky UR v MRG Podralsko. Je předpokládáno minimální množství 100 fyzicky přítomných účastníků. S výstupy se díky uveřejnění na webu MRG může seznámit nepočitatelné množství zájemců.

Zavedení přehlídky a soutěže místních produktů, výrobků a služeb

Touto aktivitou je dán subjektům MRG prostor nejen pro prezentaci svých aktivit, ale i pro povzbuzení soutěživosti při jejich zkvalitňování. Touto formou je do dění vtažena i veřejnost, které může tato aktivita pomoci k posílení sounáležitosti s životem v místním prostoru .