novinky-detail

První jednání zástupců členských obcí Podralska v roce 2024 se uskutečnilo v Dubé

Čtvrtek, 15. únor, 2024

Od loňského roku se konají schůze představitelů obcí Mikroregionu Podralska v obcích podle abecedního pořadí. Poslední jednání se konalo dne 15. 2. 2024 v Dubé, v nově zrekonstruované obřadní síni městského úřadu. Tak jako je vždy zvykem, po zahájení všechny zástupce obcí pozdravila paní starostka Dubé Irena Žalovičová.

Na pořadu jednání bylo projednání schválení Dodatku č. 1 Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného informačního systému pro obce Mikroregionu Podralsko“, který řešil digitalizaci povodňových plánů vybraných obcí a dále dodání a instalaci digitálních varovných informačních systémů (bezdrátových rozhlasů).

Dalším bodem bylo zachování stávající výše členských příspěvků pro rok 2024 (3 Kč/občan) a projednáno bylo první rozpočtové opatření letošního roku.

Byl také řešen plán společných akcí na letošní rok včetně přeshraniční spolupráce s partnery ze Saska.

Následně byli zúčastnění seznámeni a diskutovali o záměru realizace průmyslové zóny, logistického centra, které má vzniknout na území města Stráž pod Ralskem. V této části jednání byl přítomen zástupce investora pan Petr Syrovátko. Ten podal informaci k dotčenému záměru. Doplnění poskytl pan starosta Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík. Celá záležitost bude v první řadě předmětem změny územního plánu města Stráže pod Ralskem, kde se budou vyjadřovat dotčené orgány a zároveň i sousedící obce. Další obce v okolí budou moct rovněž k předmětnému záměru poslat svoje připomínky. Starostové chápou potřebu zajištění pracovních příležitostí, což patří mezi priority všech, avšak je třeba pozornost věnovat dopravě v území, jejímu nárůstu a neodpovídajícímu stavu silniční infrastruktury. Pan Syrovátko upozornil, že se domnívá, že by tento problém měl řešit Krajský úřad jako správce těchto komunikací. Poté byl pověřen předseda Mikroregionu Jiří Hauzer jednáním se zástupci kraje a zajistit společné jednání. Zástupcem firmy Syner panem Syrovátkem a starostou Stráže pod Ralskem panem Hlinčíkem bylo přislíbeno poskytování průběžných informací, které se budou týkat tohoto projektu.

Jiří Hauzer, předseda Mikroregionu Podralska